Προσφορές
Στον ΣΥ.Φ.ΘΕ., φροντίζουμε να βρίσκετε τα καλύτερα προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Επιλέγουμε, ανάμεσα σε ένα ευρύ πλήθος προμηθευτών και από μια μεγάλη γκάμα ειδών, συγκεκριμένους κωδικούς που σας προσφέρουμε σε ακόμα καλύτερες τιμές. Αγοράζοντας τα είδη αυτά, επιτυγχάνετε εξοικονόμηση και επωφελείστε των προνομιακών όρων προμήθειας που εξασφαλίζουμε για τα μέλη και τους πελάτες μας μέσω των ιδιαίτερων συμφωνιών που συνάπτουμε.
Όραμα & Αξίες του ΣΥ.Φ.ΘΕ.
Όραμα μας είναι ...
Να είμαστε η πρώτη επιλογή συνεργασίας των φαρμακοποιών λόγω του υψηλού επιπέδου ποιότητας που χαρακτηρίζει κάθε μας υπηρεσία και λόγω της δέσμευσής μας για άμεση, ευέλικτη και αξιόπιστη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.


Καταστατικό
03-10-13
Καταστατικό

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1Ο –ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.1.-Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί» του Ν.1316/83», κατά τροποποίηση και κωδικοποίηση, του από 7-3-1930 καταστατικού του προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, που ίσχυε μέχρι σήμερα, ιδρύεται Αστικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών με Περιορισμένη Ευθύνη των Συνεταίρων, Προμηθευτικός και Παραγωγικός, με την επωνυμία: «ΣYΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο Συνεταιρισμός νομιμοποιείται ενεργά και παθητικά και με την συνεπτυγμένη σε κεφαλαία γράμματα ονομασία του «ΣΥΦΘΕ ΣΥΝΠΕ».

1.2.- Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται η πόλη του Βόλου, περιφέρεια του δε κάθε Νομός μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΑΡΘΡΟ 2°- ΣΚΟΠΟΣ

2.1.- Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η προαγωγή με κοινή δραστηριότητα των Μελών του, των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους και ιδιαίτερα με τη συνεργασίας τους, ο ομαλός και τακτικός εφοδιασμός τους με κάθε είδους φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά ή συναφή προϊόντα, ιδιοσκευάσματα, μηχανήματα, εργαλεία και λοιπά προϊόντα γενικά και με όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που επικρατούν στο ελεύθερο εμπόριο και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πλήρης επάρκεια στα παραπάνω προϊόντα, ώστε και σε περιόδους δημιουργίας τεχνητής ελλείψεως, να έχουν ωφέλεια τα Μέλη του Συνεταιρισμού.

Στο σκοπό αυτό περιλαμβάνεται και η πώληση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, των διακινουμένων προϊόντων και εμπορευμάτων από τον Συνεταιρισμό και προς τα μη μέλη - συνεταίρους φαρμακοποιούς (φαρμακεία) τόσο εντός του Νομού Μαγνησίας όσο και εκτός αυτού, σε άλλους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών ή ιδιωτικών φαρμακαποθηκών εντός και εκτός του Νομού Μαγνησίας και σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα επηρεάζουν τα συμφέροντα των μελών του, και με όρους διαφορετικούς από εκείνους πού ισχύουν για τα μέλη, με τους εμπορικούς όρους της ελεύθερης αγοράς.

2.2.- Γενικότερα και πέραν από την προαγωγή της οικονομίας των Μελών, στην οποία περιλαμβάνεται και η προμήθεια αγαθών πέραν των παραπάνω προϊόντων, καθώς και η παροχή στα Μέλη οιασδήποτε συμβουλευτικής, οργανωτικής ή άλλης υπηρεσίας σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση φαρμακείων ή φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Επίσης ο Συνεταιρισμός φροντίζει για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και ποιότητας ζωής των μελών του με όλα τα νόμιμα μέσα, καθώς και για την εξύψωση του φαρμακευτικού λειτουργήματος.

2.3.-  Για να πετύχει τους παραπάνω σκοπούς του ο Συνεταιρισμός:

α) Δημιουργεί και διατηρεί σε λειτουργία Φαρμακαποθήκη στην έδρα του και παραρτήματα όπου χρειάζεται, στην οποία Φαρμακαποθήκη και τα παραρτήματα δημιουργεί παρακαταθήκη οποιουδήποτε προϊόντος ή ιδιοσκευάσματος για λογαριασμό οποιασδήποτε βιομηχανίας, εργοστασίου, οίκου εμπορικού ή γραφείου, της Κρατικής Φαρμακοβιομηχανίας, Κρατικής Φαρμακαποθήκης ή Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών. Το τίμημα των προϊόντων που αποτελούν την παρακαταθήκη εξοφλείται με το σύστημα του ανοικτού λογαριασμού, τους όρους του οποίου διαπραγματεύεται και συμφωνεί το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει συγκεκριμένου προγράμματος παρακαταθηκών που εκπονείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Δημιουργεί αποθήκη παραφαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων συναφών ειδών.

γ) Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο. δ) Προβαίνει σε ομαδικές προμήθειες για λογαριασμό των Μελών του, έπειτα από προγραμματισμό που εκπονεί το Δ.Σ.

ε) Αγοράζει ή μισθώνει μηχανήματα και εργαλεία, που στη συνέχεια εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει ή πωλεί αντίστοιχα στα Μέλη του.

στ) Ιδρύει βιομηχανίες φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών με εξαγωγική ή μη δραστηριότητα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 Ο Συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή εμπορία των παραπάνω προϊόντων, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει σε αυτές με ποσοστό που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και εάν οι εταιρίες αυτές ιδρυθούν με άλλους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών κατά τη ρύθμιση της επομένης παραγράφου. Συμμετέχει, με τους υπόλοιπους Συνεταιρισμούς ή με μερικούς από αυτούς τους Συνεταιρισμούς-Φαρμακοποιών-της-χώρας σε παραγωγικές διαδικασίες, είτε μέσα από την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, είτε αυτοτελώς.

η) Ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην πόλη του Βόλου και όπου δραστηριοποιείται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών του και των πελατών του.

θ) Μπορεί να διατηρεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γραφείο και σε άλλες πόλεις, για την ταχύτερη και αποδοτικότερη συναλλαγή των Μελών του.

ι) Αγοράζει ή ενοικιάζει ακίνητα κατάλληλα για την εγκατάσταση καταστημάτων, αποθηκών, πρατηρίων, γραφείων, εργοστασίων ή εργαστηρίων για να γίνονται σε αυτά οι εργασίες του Συνεταιρισμού.

ια) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται με άλλους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών της χώρας και προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων   του Συνεταιρισμού.

ιγ) Βοηθάει τη γενική συνεταιριστική και επαγγελματική επιμόρφωση των Μελών του και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικότητας μεταξύ των και γενικά την ανάπτυξη και το δυνάμωμα των σχέσεων συνεργασίας και εξύψωσης του Φαρμακευτικού λειτουργήματος μαζί με τους άλλους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών της χώρας με κάθε αποτελεσματικό μέσο.

ιδ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα των Μελών του, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιε)  Αποφασίζει γενικά  περί μέτρων  οικονομικών  για  την  καλυτέρευση   της κατάστασης των Συνεταίρων.

ιστ) Παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 3° - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3.1.- ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να εγγραφούν:

α) Φαρμακοποιοί μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νομού Μαγνησίας

που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία Φαρμακείο οπουδήποτε στο Νομό αυτόν.

β) Φαρμακοποιοί μέλη εταιριών Συστεγασμένων Φαρμακείων που σαν οικονομική μονάδα - εταιρία θα έχουν ένα λογαριασμό στην Φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού υποχρεούνται ο καθένας να έχουν ξεχωριστή Συνεταιρική μερίδα στο Συνεταιρισμό,

γ) Εταιρίες του άρθρου 6 Ν.Δ. 328/76 που έχουν την έδρα τους σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Μαγνησίας και ο διαχειριστής τους είναι μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρίας - Μέλος ασκούνται στο Συνεταιρισμό από τον παραπάνω εκπρόσωπο - διαχειριστή φαρμακοποιό. Η Εταιρία αυτή έχει στη Γενική Συνέλευση μία ψήφο δια του εκπροσώπου της.

δ) Κληρονομικό Φαρμακείο εφόσον λειτουργεί νόμιμα. Εκπρόσωπος του κληρονομικού φαρμακείου στο Συνεταιρισμό είναι ο υπεύθυνος για αυτό φαρμακοποιός.

3.2.- Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Συνεταίρου και του φαρμακεμπόρου ή εκμεταλλευτού φαρμακαποθήκης.

3.3.- Φαρμακοποιοί αδειούχοι που έχουν πρόθεση να λειτουργήσουν φαρμακείο στην περιφέρεια του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας και έχουν άδεια ίδρυσης, μισθωτήριο καταστήματος ή συμβόλαιο αγοράς καταστήματος και δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος, μπορούν να προεγγραφούν στο Συνεταιρισμό ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα και εμπορεύματα από το Συνεταιρισμό, και μετά την εγγραφή τους στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας να προσκομίσουν την άδεια λειτουργία του Φαρμακείου τους και βεβαίωση εγγραφής τους στο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Μετά την προσκόμιση των παραπάνω η εγγραφή τους σαν μέλη γίνεται οριστική, αφού τηρηθούν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, που προβλέπει το άρθρο 4 του παρόντος και ο Ν. 1667/86.

ΑΡΘΡΟ 4° - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

4.1.- Για να εγγραφεί κάποιος Μέλος στο Συνεταιρισμό, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα:

α) Όνομα, επώνυμο, όνομα συζύγου ή πατέρα, επωνυμία φαρμακείου, πλήρη διεύθυνση κατοικίας και εργασίας.

β) Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο που είναι μέλος.

γ) Ότι δεν έχει διαγραφεί από άλλο Συνεταιρισμό για οποιασδήποτε μορφής χρέη.

δ) Ότι αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις αυτού του καταστατικού.

ε) Ότι δέχεται να καταβάλει με την υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ή κάθε άλλη πρόσθετη μερίδα που θα εγκρίνει η Γεν. Συνέλευση και το ποσό που αναλογεί για το Τακτικό και Ειδικό Αποθεματικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού, το οποίο βρίσκεται αν διαιρέσουμε το Τακτικό και ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο με τον αριθμό των μερίδων, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσεως πριν από την εγγραφή της μερίδος του, ως και το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 100,00 €.

στ) Ότι είναι ή όχι μέλος εταιρίας συστεγασμένων φαρμακείων για την περίπτωση β του άρθρου 3.1. του καταστατικού αυτού.

ζ) Ότι δεν είναι φαρμακέμπορος κατά την περίπτωση του άρθρου 3.2. του παρόντος.

η) Ότι είναι ή όχι υπεύθυνος κληρονομικού φαρμακείου.

θ) Ότι είναι ή όχι διαχειριστής εταιρίας, περίπτωση γ άρθρου 3.1. του παρόντος.

ι) Ότι δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του (δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).

ια) Ότι θα προσκομίσει μισθωτήριο συμφωνητικό ή συμβόλαιο αγοράς καταστήματος.

4.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει υποχρεωτικά για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής στην πρώτη του συνεδρίαση από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της, ως και την παροχή ή μη τυχόν πρόσθετων ασφαλειών. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.3.- Η Εγγραφή των Μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για τις αιτήσεις των μελών που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά της αρνητικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει με αίτηση του  στο Ειρηνοδικείο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (αρνητικής ή θετικής) γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης με απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στον αιτούντα.

 4.4.- Μετά την αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται ο αιτών να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής του, το ποσό της αξίας της συνεταιρικής μερίδας και ότι άλλο ορίζει το καταστατικό αυτό και ο Νόμος. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης από τη Γενική Συνέλευση, τα παραπάνω ποσά επιστρέφονται ως έχουν κατά την ημέρα καταβολής στον δικαιούχο:

α) Την ενδέκατη ημέρα από της κοινοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που απέρριψε την αίτηση και εφόσον δεν έχει μέχρι τότε ασκηθεί κατά αυτής προσφυγή, και

β) εάν ασκηθεί προσφυγή, μετά την τελεσιδικία της σχετικής απορριπτικής αποφάσεως.

 Μετά την καταβολή και εγγραφή του νέου Μέλους στο βιβλίο Μητρώων των Συνεταίρων, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής του Μέλους, που ισοδυναμεί με σύμβαση μεταξύ Συνεταιρισμού και Συνεταίρου και οι σχετικές αιτήσεις και δηλώσεις, φυλάσσονται στο Αρχείο του Συνεταιρισμού.

4.5.- Η συμμετοχή των νέων Μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε Όργανα Διοίκησης και Εποπτείας ή Αντιπροσώπων, επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5°- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

5.1.- Κάθε συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από τον Συνεταιρισμό με γραπτή δήλωση του, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσεως και ισχύει για το τέλος της χρήσεως αυτής. Μέχρι τότε εξακολουθεί να είναι μέλος του Συνεταιρισμού, εκτός από το δικαίωμα να συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή Αντιπρόσωπος στην ΟΣΦΕ. Κανένας συνέταιρος δεν μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό με τη θέληση του, πριν περάσουν δύο χρόνια από τότε που έγινε μέλος.

5.2.- Στον συνεταίρο που θα αποχωρήσει με τον παραπάνω τρόπο, αποδίδεται η συνεταιρική του μερίδα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας έγινε η αποχώρηση. Εις τον Εξερχόμενο καταβάλλεται επίσης το μερίδιο αυτού από το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του επομένου έτους. Ο Συνεταίρος που-αποχωρεί,-δεν έχει καμιά άλλη απαίτηση. πάνω στην περιουσία του Συνεταιρισμού, εκτός των τυχών κερδών του. Εννοείται ότι, εάν με την αποχώρηση του, ο συνεταίρος οφείλει στον Συνεταιρισμό ή υπάρχει ζημία στη χρήση που αποχωρεί, η συνεταιρική του μερίδα, αποδίδεται μειωμένη κατά τις οφειλές ή την τυχόν ζημία κατά αναλογία της μερίδας του.

5.3.- Όταν συνεταίρος - φαρμακοποιός συνταξιοδοτηθεί, λύεται αυτοδικαίως η σχέση του με τον Συνεταιρισμό, μη λαμβανομένου υπόψιν του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 5.1., θεωρούμενης της συνταξιοδοτήσεως του, ως αποχώρησης.

5.4.- Ειδικά στους κληρονόμους αποθανόντος συνεταίρου και στην περίπτωση που κανείς εκ των κληρονόμων δεν αποκτά την συνεταιριστική ιδιότητα και εφόσον σταματά να λειτουργεί το φαρμακείο, αποδίδεται μαζί με την συνεταιρική του μερίδα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας έγινε η αποχώρηση, και το μερίδιο του θανόντος συνεταίρου από το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού που θα έπαιρνε μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 6°- ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

6.1.- Διαγράφεται από το Συνεταιρισμό, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης:

α) Κάθε συνέταιρος, ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο περί Αστικών Συνεταιρισμών και το Καταστατικό αυτό, έχασε τις ιδιότητες που χρειάζονται για την εγγραφή του όπως:

αα) Διαγράφηκε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας ή στερήθηκε την άδεια λειτουργίας ή ίδρυσης του φαρμακείου του.

αβ) Ίδρυσε φαρμακαποθήκη.

αγ) Εγκατέστησε το φαρμακείο του έξω από τα όρια του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.

β) Καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα με συνέπεια τις στερήσεις των άρθρων 50 μέχρι 53 και 59 μέχρι 65 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 15 Ν. 1667/86 περί Αστικών Συνεταιρισμών.

6.2.- Εκείνος που διαγράφηκε για τις περιπτώσεις αα, αβ και αγ του άρθρου!

6.1., μπορεί να επανεγγραφεί στο Συνεταιρισμό, όταν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη διαγραφή του, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού αυτού.

6.3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλείεται του Συνεταιρισμού  και διαγράφεται από τα Μητρώα των Μελών του, ο Συνέταιρος που:

α) Κάνει πράξεις ανταγωνιστικές με τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον Συνεταιρισμό, όπως αυτές εκφράζονται στο καταστατικό αυτό.

β) Καθυστερεί την εισφορά του ή άλλη του οικονομική υποχρέωση, είτε αυτή αφορά τις προμήθειες του σε εμπορεύματα ή προϊόντα, είτε έχει επιβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προς τον Συνεταιρισμό περισσότερο από έξι (6) μήνες.

6.4.- Σε περίπτωση που ο Συνεταίρος καθυστερεί, όποια οικονομική του υποχρέωση προς το Συνεταιρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μετά από απόφαση του, να διακόψει στο Συνεταίρο αυτόν, την επί πιστώσει προμήθεια των εμπορευμάτων του Συνεταιρισμού.

6.5.- Η απόφαση περί διαγραφής των περιπτώσεων αβ και β του άρθρου 6.1. του Καταστατικού αυτού, καθώς και η περί αποκλεισμού Συνεταίρου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 και 6 εδ. 2 Ν. 1667/86. Η απόφαση περί διαγραφής ή αποκλεισμού γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπου περιέχονται και οι λόγοι διαγραφής ή αποκλεισμού, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της αποφάσεως αυτής, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να ασκήσει προσφυγή μέσα σε δύο (2) μήνες, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 1667/86. Η κοινοποίηση των παραπάνω γίνεται με Δικαστικό Επιμελητή.

6.6.- Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Συνεταιρισμού, επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η  τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή, ή την ημέρα που βεβαιώνεται έγγραφα από το Φαρμακευτικό Σύλλογο η διαγραφή από τα Μητρώα του Συλλόγου του Φαρμακοποιού Μέλους στις περιπτώσεις αα και αγ του άρθρου 6 παρ. 1 ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία των δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση του αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης.

6.7.- Στο Συνεταίρο που συνταξιοδοτείται αποχωρεί ή διαγράφεται ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό, αποδίδεται η Συνεταιρική μερίδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2. και 5.3. του Καταστατικοί» αυτού, επέρχονται δε και για τους παραπάνω οι επιπτώσεις του άρθρου 5.1. του παρόντος.

6.8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 7 είναι δυνατός ο συμψηφισμός των χρεών του Συνεταίρου προς τον Συνεταιρισμό με την πραγματική αξία της Μερίδας του, εάν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό είναι, σκόπιμο, επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου.

6.9.- Εάν η Συνεταιρική περιουσία, περιλαμβανομένων των αποθεματικών και όλων των μεριδίων, δεν καλύπτει το σύνολο των χρεών του Συνεταιρισμού, ο αποχωρών ή διαγραφόμενος ή αποκλειόμενος Συνεταίρος, υποχρεούται να καταβάλει στο Συνεταιρισμό, το ποσοστό από τη μερίδα του, που αναλογεί για τη συμπλήρωση του ελλείμματος, με βάση τις μερίδες των Συνεταίρων, εφόσον περί τούτου έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7° - ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

7.1.- Σε περίπτωση θανάτου Συνεταίρου η Συνεταιρική Μερίδα δεν κληρονομείται, ούτε κληροδοτείται, με εξαίρεση τη διάταξη της επομένης –παραγράφου7.2. και ο αποθανών Συνεταίρος, θεωρείται ότι αποχώρησε από το Συνεταιρισμό και διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Μέχρι τότε οι κληρονόμοι του, εκπροσωπούμενοι από κοινό εκπρόσωπο — κληρονόμο, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, μέχρι να τους καταβληθεί η Συνεταιρική Μερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 8 και 9 του Καταστατικού αυτού.

7.2.- Εάν όμως το κληρονομικό Φαρμακείο ή Φαρμακείο του αποβιώσαντος Συνεταίρου Φαρμακοποιού Φαρμακευτικής Εταιρείας, λειτουργεί νόμιμα τότε σε περίπτωση θανάτου υπεισέρχονται στη θέση που είχε ο αποβιώσας Συνεταίρος ή εταιρεία Συνεταίρου, στο Συνεταιρισμό οι κληρονόμοι αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3.1 δ και 4.1 η του Καταστατικού αυτού σημειούμενης της μεταβολής και της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο Μητρώου Μελών, με τον ίδιο αριθμό Μητρώου.

ΑΡΘΡΟ 8° — ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

8.1.- Η Συνεταιρική Μερίδα δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού αυτού.

8.2.- Η μεταβίβαση στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, γίνεται έπειτα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί έγγραφη συμφωνία μεταξύ μεταβιβάζοντος και Νέου Μέλους και η οποία συμφωνία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.3.- α). Εάν η μεταβίβαση γίνεται από συνταξιοδοτούμενο φαρμακοποιό σε νέο, καθώς και από μεταφέροντα το φαρμακείο του εκτός της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας σε νέο, τότε το Νέο Μέλος Φαρμακοποιός, υποχρεούται να καταβάλει στον Συνεταιρισμό, παρόλο ότι υπεισέρχεται στη θέση του παλαιού, (αα) την αξία του δικαιώματος εγγραφής κατά τον χρόνο εισόδου του, (ββ) την αναλογία της μερίδας επί του Τακτικού και Ειδικού αποθεματικών και (γγ) τις τυχόν υποχρεώσεις του αποχωρούντος — εκχωρούντος Μέλους ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες οικονομικές υποχρεώσεις κ.ά. καθώς και (δδ) την τυχόν διαφορά της αξίας της Συνεταιρικής μερίδας μέχρι την συμπλήρωση της, εάν αυτή εν τω μεταξύ αυξήθηκε νόμιμα.

β) Εάν γίνει αποσυστέγαση συστεγασμένων φαρμακείων καθένας από τους μέχρι τούδε συστεγασμένους φαρμακοποιούς διατηρεί εις το ακέραιο τα δικαιώματα του επί της συνεταιρικής του μερίδας και αποκτά ανεξάρτητο λογαριασμό στη φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού.

γ) Σε περίπτωση λύσης εταιρείας του άρθρου 6 Ν. 328/76, η μερίδα παραμένει στον αδειούχο Φαρμακοποιό, εφόσον όμως αυτός διατηρήσει το φαρμακείο. 8.4. Όλες οι παραπάνω μεταβολές σημειώνονται στο βιβλίο Μητρώου Μελών, μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2 του Καταστατικού αυτού.

8.5.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8.3α και 8 3β, ο Συνεταίρος που γίνεται Μέλος στο Συνεταιρισμό (φυσικό πρόσωπο — αδειούχος φαρμακοποιός), είναι υποχρεωμένος να καταβάλει, εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 9.1- α) Κάθε Συνεταίρος φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα να «^συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζει για όλα τα θέματα προσωπικά. Κάθε Συνεταίρος έχει μία μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση,

β) Να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση που αναλαμβάνει ο Συνεταιρισμός,

γ) Να ζητεί πληροφορίες και να λαμβάνει γνώση για την πορεία τον υποθέσεων του Συνεταιρισμού καθώς και να παίρνει δαπάναις του αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Το δικαίωμα του αυτό μπορεί να το ασκεί προσωπικά ή με πληρεξούσιο Δικηγόρο.

δ) Να ζητεί και να λαμβάνει δαπάναις του αποσπάσματα αποφάσεων ή βιβλίων του Συνεταιρισμού, όταν το δικαίωμα του αυτό δεν ασκείται καταχρηστικά και μόνο έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα δικαιολογεί τη χρήση τους.

ε) Έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 9 Ν. 1667/86, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, ανάλογα με τη συνεταιρική του μερίδα.

στ) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για κάθε αξίωμα της Διοίκησης του Συνεταιρισμού, να εκλέγεται και να εκλέγει.

ΑΡΘΡΟ 10ο — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

10.1.— Οι συνεταίροι έχουν υποχρέωση:

α) Να τηρούν τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτού καθώς και τον τυχόν υπάρχοντα Εσωτερικό Κανονισμό και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα και την περιουσία του Συνεταιρισμού.

γ) Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

δ) Να μη παρεμποδίζουν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών.

ε) Να καταβάλουν εμπρόθεσμα τα ποσά που προβλέπονται από το Καταστατικό για κάθε μερίδα, αποθεματικό ή εισφορά, καθώς και όποια οικονομική επιβάρυνση , που αποφασίζεται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.

στ) Να προμηθεύονται κατά προτίμηση και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης από το Συνεταιρισμό όλα τα είδη που βρίσκονται στην αποθήκη του, καθώς και εκείνα των οποίων την προμήθεια ή την. παραγωγή έχει αναλάβει ο Συνεταιρισμός.

ζ) Να εξοφλούν εμπρόθεσμα όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Συνεταιρισμό, που προέρχονται από τις αγορές και τις προμήθειες των εμπορευμάτων που διακινούνται, και προμηθεύονται, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

10.2.— Οι Συνεταίροι ευθύνονται σε ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων, μέχρι το ποσό της μερίδας τους. Η ευθύνη του Συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει Μέλος και δεν -περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά από ένα (1) έτος από την έξοδο του Συνεταίρου από το Συνεταιρισμό ή από την -περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 11° —ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού καταρτίζονται:

α) Από τις Συνεταιρικές Μερίδες.

β) Από το.Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο.

γ) Από το Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο.

δ) Από το Ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 1667/86 «Για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς.

ε) Από εισφορές, συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής, των οποίων τα ποσά αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, έπειτα από δικαιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Από την κινητή και ακίνητη, περιουσία: του Συνεταιρισμού, και

ζ) Από κληροδοτήματα, δωρεές και ότι άλλο μπορεί να αποκτήσει από χαριστική αιτία νόμιμα ο Συνεταιρισμός, όπως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 12ο — ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

12.1.— Κάθε Συνεταίρος εγγράφεται για μία (1) υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα.

Η Συνεταιρική Μερίδα είναι μονό μια (1), με εξαίρεση τη διάταξη της επομένης Παραγράφου αδιαίρετη και, ίση για όλους τους Συνεταίρους. Κανένας Συνεταίρος φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει στο Συνεταιρισμό με περισσότερες της μιας μερίδες.

12.2.— Κατ εξαίρεση αδειούχοι Φαρμακοποιού εταίροι εταιρείας συστεγασμένων Φαρμακείων, έχουν προσωπικές συνεταιρικές μερίδες αντί μιας του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τη ρύθμιση της περιπτώσεως (3 του άρθρου 3.1 του Καταστατικού αυτού, οπότε συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ο κάθε ένας με χωριστή ψήφο. Ως προς τις συναλλαγές με το Συνεταιρισμό οι άνω Συνεταίροι εκπροσωπούνται από οριζόμενο κοινό συνδιαχειριστή.

12.3.— Η συνεταιριστική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των 9.000 €. Ο τρόπος που θα καταβάλλεται η συνεταιριστική μερίδα θα ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

12.4.— Η αύξηση της αξίας της Συνεταιρικής Μερίδας, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών που για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των Μελών του Συνεταιρισμού καινά εγκρίνουν την αύξηση στη σχετική -ψηφοφορία το πενήντα τοις εκατό   συν ένας (50% συν 1) των εγγεγραμμένων Μελών του Συνεταιρισμού και όχι των ψηφισάντων Μελών.

12.5.—Οι συνεταιρικές μερίδες (τίτλοι) εκδίδονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του Συνεταίρου, την αξία της μερίδας, την διεύθυνση του φαρμακείου και είναι υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, φέρουν δε τη στρογγυλή σφραγίδα του Συνεταιρισμού. Οι μερίδες είναι προσωπικές και ονομαστικές. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να αγοράζει ή να δέχεται ως ενέχυρο, τις μερίδες των Συνεταίρων.

12.6. Η Συνεταιρική Μερίδα καθώς και τα πάσης φύσεως εμπορεύματα και τα προϊόντα παραγωγής, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των Συνεταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο — ΤΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑ11 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.

13.1.— Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται υποχρεωτικά από το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης του Συνεταιρισμού, ώσπου να φθάσει το σύνολο του ποσού των συνεταιρικών μερίδων, οπότε μετά παύει να είναι υποχρεωτική η παρακράτηση του παραπάνω ποσοστού.

Στο Τακτικό  Αποθεματικό ακόμη πηγαίνουν τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής, καθώς και τα έσοδα του Συνεταιρισμού από χαριστική αιτία, εφ" όσον ο σκοπός τους δεν έχει ορισθεί ειδικά. Η Γενική Συνέλευση, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να επενδύσει το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο σε ακίνητα ή όπου κρίνει ότι θα αποφέρει προσόδους. Σε αυτή την περίπτωση, οι πρόσοδοι αυξάνουν το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο έστω και εάν αυτό έχει φθάσει στη συνολική αξία των Συνεταιρικών Μερίδων.

13.2.— Το Έκτακτο Αποθεματικό σχηματίζεται υποχρεωτικά από το είκοσι τοις

εκατό (20%) των καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης του Συνεταιρισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών μπορεί να αυξομειώνεται το παραπάνω ποσοστό.

13.3.— Το Ειδικό Αποθεματικό σχηματίζεται από τα έσοδα των εισφορών των νέων Μελών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 1667/86.

13.4. Τόσο το Έκτακτο όσο και το Ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού, ίδρυση εργοστασίων, εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης για το Συνεταιρισμό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κρίνει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού τα κεφάλαια των παραπάνω αποθεματικών, μπορούν να μοιρασθούν μεταξύ των συνεταίρων εξίσου, εκτός του Εκτάκτου Αποθεματικού, το οποίο θα μοιρασθεί κατά αναλογία της ποσοστιαίας συμμετοχής εκάστου Μέλους σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14ο — ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

14.1.— Το δικαίωμα εγγραφής για κάθε Συνεταίρο ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) ευρώ. Το δικαίωμα εγγραφής μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών που λαμβάνεται με τη συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία.

14.2— Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από δικαιολογημένη πρόταση του Διοικητικού  Συμβουλίου μπορεί να επιβληθεί ορισμένο χρηματικό ποσό, ως εισφορά στα μέλη για κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 15ο — ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΤΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ

15.1.- Όργανα του Συνεταιρισμού είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. (Δ.Σ)

γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.).

15.2.— Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο και σύμφωνα με τη ρύθμιση των παρακάτω άρθρων.

15.3.— Δεν επιτρέπεται να μένουν στη Διοίκηση και στο Εποπτικό Συμβούλιο πρόσωπα που καθυστερούν περισσότερο από τρεις (3) μήνες τις οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τον Συνεταιρισμό. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από το Συμβούλιο αυτό δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για το Εποπτικό Συμβούλιο, εάν δεν ξεκαθαρισθεί, η διαχείριση, που έκαναν, με την απαλλαγή της ευθύνης τους.

15.4.— Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και άμισθα, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις για υπηρεσίες τους εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού. Κατ εξαίρεση στα μέλη των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου (και μόνο στους συνεταίρους εξ αυτών) παρέχεται αποζημίωση με τη μορφή των εξόδων παραστάσεως, ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Η αποζημίωση αυτή, η οποία δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας, παρέχεται με απόφαση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε χρήσης και είναι μηνιαία. Το κονδύλιο δε αυτό της αποζημίωσης βαρύνει τα γενικά έξοδα της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλεται. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και έμμισθοι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού.

15.5.-— Σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ούτε για το ίδιο όργανο (Δ.Σ., Ε.Σ.) ούτε για το Δ.Σ. ο ένας και για το Ε.Σ. ο άλλος.

15.6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή μέχρι και τετάρτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 16ο — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

16.1.- Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικοί, οι οποίοι είναι οι αμέσως πέντε (5) επιλαχόντες και μη εκλεγέντες, ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία στο Συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι (20) μη μέλη του Συνεταιρισμού, στον αριθμό των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται ο ή οι Διευθυντές του Συνεταιρισμού, τότε το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εργαζόμενος που εκλέγεται μεταξύ των άλλων εργαζομένων, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έξη (6) μέλη. Ο εργαζόμενος - μέλος χάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πάψει κατά οποιονδήποτε τρόπο να εργάζεται στο Συνεταιρισμό.

16.2.— Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ενήλικες Έλληνες πολίτες και να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους, καθώς δε και να είναι μέλη του Συνεταιρισμού. Βασική υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν εκπροσώπου — μέλους είναι, ότι οφείλουν να καταβάλλουν, την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού, καθώς και το ζήλο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

16.3.— Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για έξη (6) μήνες ακόμα.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 24 του Καταστατικού αυτού, είναι υποχρεωμένο, να συνέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες με πρόσκληση του, πλειοψηφίσαντος συμβούλου για να συγκροτηθεί σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση.

1 α-νεοεκλεγέντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους-τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Μπορούν ακόμα να εκλέξουν σύμβουλο υπεύθυνο φαρμακαποθήκης και σύμβουλο υπεύθυνο για τις σχέσεις του Συνεταιρισμού με την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Το Διοικητικό  Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο Μητρώο Συνεταιρισμών.

Σε περίπτωση που μέσα σε ένα μήνα δεν γίνει η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω αδιαφορίας, είτε έπειτα από τρεις άκαρπες συνεχείς •ψηφοφορίες, τα. παραπάνω αξιώματα καταλαμβάνονται κατά τη σειρά που αναφέρονται, από τους συμβούλους που πλειοψήφησαν και κατά σειρά αριθμού -ψήφων. Η συγκρότηση σε σώμα έχει ως προϋπόθεση, ότι στην πρώτη αυτή συνεδρίαση θα είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και εκλέγεται το προεδρείο έστω και εάν απουσιάζει κάποιος αρκεί να παρευρίσκονται τέσσερα (4) μέλη. Για να καταλάβει κάποιος ένα από τα παραπάνω αξιώματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του Συνεταιρισμού.

16.5.— Μετά τη συγκρότηση του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε κοινή συνεδρίαση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την οποία παραδίδεται από αυτό στους νέους συμβούλους, η διοίκηση και η διαχείριση του Συνεταιρισμού και συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραδόσεως ως και παραλαβής. Εάν δεν προσέλθουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου στην κοινή συνεδρίαση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού συντάσσοντας ειδικό πρακτικό παραλαβής, που συνυπογράφεται και από το Εποπτικό Συμβούλιο.

16.6.— Εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1667/86, τότε με την ίδια απόφαση της καθορίζει ημερομηνία σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης, που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση, που η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, με την ίδια απόφαση της αντικαθιστά τα ανακληθέντα μέλη και ταυτόχρονα επικυρώνει τα εκλεγμένα αναπληρωματικά σύμφωνα με τον πίνακα εκλογής των. Η θητεία των παραπάνω νέων μελών λήγει κατά τον ίδιο χρόνο που έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων.

ΑΡΘΡΟ 17ο —ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1.— Το Διοικητικό Συμβούλιο Διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό. Στα πλαίσια του σκοπού και των όρων του Καταστατικού, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα για λογαριασμό του δια της υπογραφής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αυτού. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα μέλη. στον ή στους διευθυντές, στο νομικό σύμβουλο ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού, εκτός από τη σύναψη δανείου, αγοραπωλησίας ακινήτων ή αποδοχής κληροδοσιών, δωρεών και λοιπών εκ χαριστικής αιτίας δικαιοπραξιών.

17.2.— Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό ενώπιον κάθε αρχής δια του Προέδρου του, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, και του Συμβουλίου της Επικρατείας περιλαμβανομένων Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά ενώπιον κάθε τρίτου ενεργώντας γενικά κάθε πράξη που θα δεσμεύει το Συνεταιρισμό, δικαστικά και εξώδικα εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται με το Καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, της οποίας οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

17.3.— Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των Διοικητικών και Λογιστικών βιβλίων του Συνεταιρισμού, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και τον έλεγχο που ασκεί στα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, καθώς και για την τυχόν σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεταιρισμού, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού αυτού εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

17.4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συνεταιρισμού, τα διευθυντικά στελέχη, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά έχει την αρμοδιότητα, να καθορίζει τις θέσεις, τα καθήκοντα και τη μισθοδοσία όλων των εργαζομένων στο Συνεταιρισμό.

17.5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και επιβλέπει τις εργασίες του Συνεταιρισμού δίνοντας τις αναγκαίες κατευθυντήριες οδηγίες, επενδύει τα κεφάλαια των αποθεματικών και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης. Αποφασίζει κάθε φορά για τις προμήθειες των αναγακιούντων ειδών των Μελών, για την πραγματοποίηση εισαγωγών είτε αυτοτελώς, είτε μαζί με άλλους Συνεταιρισμούς, κανονίζει τις τιμές πώλησης και όλες τις δαπάνες του Συνεταιρισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα πάνω στον εμπορικό και διαχειριστικό τομέα του Συνεταιρισμού. Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι της δικιάς της αρμοδιότητας η έγκριση, τη ρύθμιση, επέκταση ή περιορισμό των εργασιών του Συνεταιρισμού, διαφορετικά αποφασίζει μόνο του για αυτά τα θέματα.

17.6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού στην περίπτωση ζ του άρθρου 2.3. του Καταστατικού αυτού.

17.7. - Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλύει τα τυχόν προβλήματα των Συνεταίρων σε σχέση με το Συνεταιρισμό και επιβάλει κυρώσεις, όπως η διακοπή παροχής εμπορευμάτων, διαγραφές κλπ., καθώς και επιλύει τα τυχόν προβλήματα των εργαζομένων στο Συνεταιρισμό που απορρέουν από την εργασία τους σε αυτόν.

17.8.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές δηλώσεις, έγγραφα και καταστάσεις, που προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

17.9.- Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και το λογαριασμό κερδών και ζημιών, καθώς και ότι άλλο χρειαστεί για την ενημέρωση των μελών στη Γενική Συνέλευση.

17.10.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και γενικά πράττει, ότι είναι δυνατό μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού για την ευόδωση των σκοπών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 18° - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε έκτακτη δε συνεδρίαση, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των Μελών αυτού. Μπορεί όμως με απόφαση του, να ορίσει τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.

18.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και βρίσκεται παρών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με φροντίδα του Γεν. Γραμματέα και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Οι ψηφοφορίες μπορεί να είναι μυστικές ή φανερές.

18.3.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου το, οποίο αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του συμβουλίου του εκπίπτεται αυτοδικαίως του αξιώματος του και τη θέση του αναλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 19° - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

19.1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού σε όλες τις σχέσεις του, στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και αντιπροσωπεύει το Συνεταιρισμό σε όλες τις περιπτώσεις των σχέσεων του με τρίτους, καθώς και στις περιπτώσεις που τρίτοι στρέφονται κατά του Συνεταιρισμού, που μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύεται από το Νομικό Σύμβουλο του Συνεταιρισμού, έπειτα από εντολή του.

19.2.- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κάνει εισηγήσεις για κάθε θέμα, που ενδιαφέρει το Συνεταιρισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα του Συνεταιρισμού κάθε έτους. Παραλαμβάνει κάθε έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο, που απευθύνεται στο Συνεταιρισμό. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνεταιρισμού, σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ή πρέπει να δεσμεύει τον Συνεταιρισμό.

19.3.- Υπογράφει μαζί με τον Ταμία επιταγές ή άλλα αξιόγραφα εκδόσεως του Συνεταιρισμού ή αποδέχεται πάλι με τον Ταμία τα παραπάνω για λογαριασμό του Συνεταιρισμού, καταθέτει και αναλαμβάνει μαζί με τον Ταμία χρήματα σε ή από Τράπεζες και υπογράφει εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.

19.4.- Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και υποχρεώσεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν ο Πρόεδρος αποχωρήσει από τη θέση του, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος, αφού καλυφθεί η θέση του από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Οπότε υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα να συγκροτηθεί και πάλι σε σώμα.

19.5- Ο Γεν. Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντα του, που αναφέρονται στην 19.-2 και 19.3,.τηρεΙ-με επιμέλεια τα πρακτικά των. συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, κάνει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα του, τηρεί κανονικά τα υπόλοιπα βιβλία του Συνεταιρισμού εκτός του Ταμείου. Όταν ο Γεν. Γραμματέας κωλύεται τον συμπληρώνει κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου και Ταμία έπειτα από σχετική απόφαση.

19.6. Ο Ταμίας επιβλέπει και ελέγχει όλη την Ταμιακή Υπηρεσία του Συνεταιρισμού, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Λογιστηρίου μαζί με τον Πρόεδρο, στον οποίο εισηγείται τα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Λογιστικής Υπηρεσίας, τηρεί με επιμέλεια τα βιβλία του Ταμείου, ενεργεί πληρωμές βάσει των ενταλμάτων της παραγράφου 19.3, φροντίζει για τη διαφύλαξη των δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωμών, συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις κλπ. του Ταμείου και δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία σε οικονομικά θέματα του Συνεταιρισμού.

Η ανάληψη των καταθέσεων του Συνεταιρισμού που βρίσκονται σε Τράπεζες, μπορεί να γίνει και με επιταγές υπογραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Απαγορεύεται να παραμένουν στο Συνεταιρισμό (στο Ταμείο του) μετρητά πάνω από ορισμένο ποσό, που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Αν υπάρχουν περισσότερα μετρητά χρήματα, με τη φροντίδα του Ταμία ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, θα κατατίθενται σε Τράπεζα, που βρίσκεται στην έδρα του Συνεταιρισμού.

19.7.- Εφόσον δεν αντιλέγει ο Ταμίας, τα καθήκοντα του μπορεί να ανατεθούν, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διευθυντή ή τον Ειδικό Ταμία ή κάποιον άλλο αρμόδιο υπάλληλο του Λογιστηρίου του Συνεταιρισμού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι υπεύθυνος για την καλή τήρηση των παραπάνω ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κωλυομένου του Ταμία, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

19.8.- Για τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 19.3 έως 19.7, ισχύει, πάντα το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1667/86.

ΑΡΘΡΟ 20° - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20.1.- Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχειρίσεως των οικονομικών, της τηρήσεως του Νόμου και του Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ενεργεί κάθε πράξη, που θεωρείται αναγκαία για τον έλεγχο της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε ενέργεια του το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει πρακτικό και το καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται γι αυτό το σκοπό.

20.2.- Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και για θητεία τριών (3) ετών. Σε περίπτωση παρατάσεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 16.3, παρατείνεται και η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για ίσο χρονικό διάστημα.

Αμέσως μετά την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και στην πρώτη του συνεδρίαση, που πρέπει να γίνει την επομένη της εκλογής του. εκλέγεται από τα μέλη του ο Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου και ο Αναπληρωτής του. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενεργεί σαν σώμα και όχι ο κάθε σύμβουλος χωριστά και ατομικά. Κάθε οικονομικός έλεγχος γίνεται έπειτα από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

20.3.- Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος έπειτα από πρόσκληση του προϊσταμένου. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία. Για κάθε συνεδρίαση ο Προϊστάμενος προσκαλεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έγγραφα, όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον, να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο εάν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση-τους. Ακόμη συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση-με-απόφαση-του, όταν όμως πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες, που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

ΑΡΘΡΟ 21°- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

21.1.- Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από το σύνολο των Μελών του Συνεταιρισμού, που συνέρχονται τακτικά ή έκτακτα, όπως ορίζει ο Νόμος. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται δύο (2) φορές το έτος, μέσα στους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, η πρώτη και Νοέμβριο ή Δεκέμβριο η δεύτερη. Συνέρχεται και σε έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου αυτό το ορίζει ο Νόμος ή το Καταστατικό. Ακόμα μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση το ένα δέκατο (1/10} των Συνεταίρων ή τρεις (3) Συνεταίροι, όταν το σύνολο των μελών του Συνεταιρισμού δεν υπερβαίνει τους πενήντα (50). Στο έγγραφο που ζητείται η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκλιση αυτής της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συγκλίσεως. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, τότε οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού για να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και στείλουν τις σχετικές προσκλήσεις.

21.2.- Οι προσκλήσεις για τη σύνοδο κάθε Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να αναφέρουν το είδος της Γενικής Συνέλευσης (τακτική ή έκτακτη), τη ημέρα, ώρα, τόπο και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και κοινοποιούνται σε κάθε Συνεταίρο με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

21.3.- Συζήτηση ή απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρος, εκτός εάν πρόκειται για απόφαση που θα αφορά την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ή τη συνέχιση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης ή τη συνέχισητης ίδιας Γενικής Συνέλευσης σε άλλη ημέρα, τη σύγκλιση νέας Γενικής Συνέλευσης ή για λειτουργικό θέμα, που φέρει επειγόντως το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση και για το οποίο πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, εφόσον το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα της.

ΑΡΘΡΟ 22° - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

22.1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Εάν κατά την αναγραφόμενη στην πρόσκληση ώρα, δεν υπάρχει απαρτία, αυτή βεβαιώνεται μετά μισή ώρα και η Γενική Συνέλευση θεωρείται, ότι συνεδριάζει έγκυρα έστω και μετά μισή ώρα καθυστέρηση. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και εάν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7).

22.2.- Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, την μεταβολή του ποσού της Συνεταιρικής Μερίδας ή της ευθύνης των Συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση ή τη συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν. 1667/86 αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στην Ο.Σ.Φ.Ε. και την τυχόν ένωση των Συνεταιρισμών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ αυτή τα δυο τρίτα (2/3) των Μελών, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγγεγραμμένων Μελών του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν. Είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη.

22.3 Τα μέλη του Συνεταιρισμού μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

22.4.- Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει μόνον για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση τα θέματα που περιοριστικά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 21.3 του Καταστατικού αυτού. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών του Συνεταιρισμού, τότε η Γενική.. Συνέλευση αποφασίζει και για θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα θέματα αυτά. αναβάλλεται υποχρεωτικά, εάν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των Μελών και όχι λιγότερα από τρία (3).

22.5.— Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των Μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου, τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε απουσία του ο Αντιπρόεδρος ή ελλείψει και αυτού, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Γ.Σ. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου, γίνεται με ανάταση των χεριών. Σε περίπτωση εκλογών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ακόμη μέλος της, ώστε μαζί με τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να αποτελέσουν την εφορευτική επιτροπή, που θα διενεργήσει τις εκλογές. Την έναρξη της συνεδρίασης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού διαπιστώσει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της, μετά την εκλογή του Προεδρείου, πάνω στα θέματα πάντα της ημερησίας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και υ Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Κανονίζει τη σειρά των ομιλητών και το χρόνο ομιλίας τους. Παίρνει οποιοδήποτε μέτρο κατά την κρίση του για να εξασφαλισθεί η τάξη και η μυστικότητα της ψηφοφορίας, αλλά και της όλης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε Συνέλευση μπορεί να παρίσταται και μετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης χωρίς ψήφο και Αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), σύμφωνα με το Καταστατικό της.

22.6.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων Μελών, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 22.2 του παρόντος Καταστατικού. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή και γίνεται με ανάγνωση του καταλόγου των συνεταίρων, εκτός των περιπτώσεων εκλογών παροχής εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση ισολογισμού και απολογισμού καθώς και για προσωπικά θέματα, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.

22.7.— Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που είναι αντίθετη στο Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, είναι άκυρη και η ακυρότητα της κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο, εάν εγείρει σχετική αγωγή ακυρώσεως, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ένα μέλος του Συνεταιρισμού, που δεν συμφώνησε ή έχει έννομο συμφέρον. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα, ισχύει έναντι όλων. όπως και οι έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους Συνεταίρους, έστω και εάν διεφώνησαν ή απουσίαζαν. Η εγκυρότητα των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν θίγεται έστω και εάν ασκήθηκε αγωγή κατά του κύρους των εκλογών, εκτός εάν το Ειρηνοδικείο ακυρώσει τις εκλογές, οπότε αυτές επαναλαμβάνονται μερικά ή ολικά.

ΑΡΘΡΟ 23ο — ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23.1.— Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνεταιρισμού είναι το Ανώτατο Όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί ρητά από το Καταστατικό αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο.

23.2.— Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η ανώτατη εποπτεία των Οργάνων του Συνεταιρισμού.

β) Η τροποποίηση του Καταστατικού με τους όρους του Ν. 1667/86.

γ) Η συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού, η διάλυση και τυχόν αναβίωση του, η μεταβολή του σκοπού και της έδρας του, η μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών.

δ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.

ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού ανάλογα με τους σκοπούς του.

στ) Οι εκλογές των μελών του Διοικητικού, Εποπτικού και των Αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση (ΟΣΦΕ) ή άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση (Ένωση), καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων, όπως προβλέπει το Καταστατικό αυτό.

ζ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνης των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

η) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

θ) Η επιβολή εισφορών στα Μέλη καθώς και η επιβολή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων στους Συνεταίρους, όπου αυτό προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

ι) Η συμμετοχή σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής και η αποχώρηση του από αυτή.

ια) Καταρτίζει ή εγκρίνει επιτροπές, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες αναθέτει ορισμένα, καθήκοντα ή έργα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών τους. Αυτές όμως, οι επιτροπές δεν μπορούν, να αποφασίζουν τελικά για θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης και με κανένα τρόπο δεν εκπροσωπούν ή αντιπροσωπεύουν τον Συνεταιρισμό.

ιβ) Αποφασίζει για την αγορά, εκποίηση ή υποθήκευση ακινήτων του Συνεταιρισμού, έπειτα όμως από εμπεριστατωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιγ) Ερμηνεύει και συμπληρώνει το Καταστατικό σύμφωνα με τους Νόμους και με τη βοήθεια του Νομικού Συμβούλου, καθώς δε και τροποποιεί προγενέστερες αποφάσεις της.

23.3.— Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα της περιπτώσεως ε του άρθρου 23.2 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη αποφασίζει για ότι θέμα έχει ανατεθεί σε αυτή με άλλες διατάξεις του Καταστατικού αυτού και γενικά για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Συνεταιρισμό, την οργάνωση, δράση, λειτουργία αυτού μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού εκτός αν το θέμα αυτό είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ή άλλων Ειδικών Οργάνων ή Υπηρεσίας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24ο—ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΦΕ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

24.1.— Οι εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου. Εποπτικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων, καθώς και των αναπληρωματικών τους μελών γίνονται κάθε τρία (3) χρονιά με μυστική ψηφοφορία, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής του άρθρου 22.5 του παρόντος Καταστατικού. Η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που τυπώνει ο Συνεταιρισμός και έχει τη σφραγίδα του και την ημερομηνία των εκλογών. Στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για το Εποπτικό Συμβούλιο, οι οποίοι αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις ίδιες εκλογές μπορούν να εκλεγούν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και Αντιπρόσωποι, με ισάριθμους αναπληρωματικούς για το δευτεροβάθμιο συνεταιριστικό όργανο, δηλαδή την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.) ή Ένωση Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 και του Καταστατικού της ΟΣΦΕ. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο χωριστά για κάθε όργανο.

24.2.— Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω εκλογές, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση για υποψηφιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το αργότερο, πριν την ημέρα των εκλογών. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να παίρνει αιτήσεις υποψηφιοτήτων μέχρι την 15.00 ώρα της πέμπτης (5ης) εργασίμου ημέρας προ των εκλογών και μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμο ημέρα προ των εκλογών, να ανακηρύξει τους υποψήφιους που μπορούν νόμιμα να συμμετάσχουν στις εκλογές, με απόφαση του, που αντίγραφο της αναρτάται στο Συνεταιρισμό και στην αίθουσα που θα γίνουν οι εκλογές. Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί, να είναι υποψήφιος και για το Εποπτικό Συμβούλιο, Υποψήφιος για Αντιπρόσωπος μπορεί να είναι υποψήφιος και για άλλο όργανο. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι οι Συνεταίροι, που έχουν τα κωλύματα, που αναγραφεί ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό σε άλλες διατάξεις του, καθώς και εάν δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Συνεταιρισμό δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

24.3.— Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται μέσα σε αδιαφανείς λευκούς φακέλους, που φέρουν τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού. Κάθε Μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να ψηφίσει μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων για την Ο.Σ.Φ.Ε., σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα στο όνομα του κάθε υποψήφιου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι πλειοψηφίσαντες κατά σειράν σταυρών προτιμήσεως, αναπληρωματικοί δε εκ των υπολοίπων οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειράν πλειοψηφίας. Τα μέλη των υπολοίπων οργάνων Εποπτικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων εκλέγονται κατά τον ίδιο τρόπο και μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτών.

24.4.— Τα Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού υπογραφούν από τα μέλη της, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, παραδίδονται μαζί με το εκλογικό υλικό στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι υποχρεωμένος να τα φυλάξει στο Αρχείο του Συνεταιρισμού, μέχρι πέρατος θητείας. Τα πρακτικά της Εφορευτικής επιτροπής συμπεριλαμβάνονται και. Είναι αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν κανένα σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, θεωρούνται άκυρα.

24.5.— Εάν τα Μέλη του Συνεταιρισμού είναι λιγότερα ή μειωθούν κάτω των εικοσιπέντε (25), τότε δεν είναι απαραίτητη η εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.

24.6.- Ο τόπος και ο χρόνος των αρχαιρεσιών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

25.1— Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, έχει δε τη δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι προσλήψεις όλων των εργαζομένων στο Συνεταιρισμό, γίνονται με ταυτόχρονη υπογραφή συμβάσεων μεταξύ αυτών και του Συνεταιρισμού, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ή οι Διευθυντές και τα στελέχη του Συνεταιρισμού, διορίζονται από το Διοικητικό   Συμβούλιο και συνάπτεται υποχρεωτικά σύμβαση εργασίας ή συνεργασίας. Στις οικονομικές υπηρεσίες του Συνεταιρισμού (λογιστήριο κ.α.) δύναται να προσλαμβάνεται λογιστής πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο Δικηγόρο.

25.2.— Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στα παραπάνω πρόσωπα αρμοδιότητες του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

25.3.- Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε διαχειριστικής χρήσεως εγκρίνει κονδύλιο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται μετά από απόφαση αυτής, για να χορηγηθεί στο έμμισθο προσωπικό του Συνεταιρισμού σαν κίνητρο αποδοτικότητας και παραγωγικότητας αυτού. Το κονδύλιο αυτό διανέμεται στο έμμισθο προσωπικό του Συνεταιρισμού κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ., κατά την διάρκεια της χρήσεως και βαρύνει τα γενικά έξοδα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 26ο — ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

26.1.- Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η Φορολογική Νομοθεσία και επί πλέον υποχρεωτικά:

α) Βιβλίο Μητρώου των Συνεταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτού, ο αριθμός του φορολογικού Μητρώου του Μέλους, ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός των μερίδων, η αξία τους, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής, έγκριση εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και η τυχόν ημερομηνία διαγραφής, αποχώρησης ή αποκλεισμού τους.

β) Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Πράξεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

26.2.— Τα βιβλία της παραγράφου 26.1 θεωρούνται υποχρεωτικά πριν από τη χρήση

τους από τον Ειρηνοδίκη της έδρας του Συνεταιρισμού και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

26.3.— Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, μπορεί να αποφασίζει την τήρηση και άλλων υποχρεωτικών ή προαιρετικών βιβλίων (βοηθητικά των μερίδων Μελών, ταμείου, συνδρομών ή εισφορών κ.ά.).

ΑΡΘΡΟ 27ο — ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) ή δύο (2) μήνες πριν από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης, που είναι ετήσια και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου, συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων της επομένης ετήσιας διαχειριστικής χρήσης και ο οποίος εγκρίνεται από τη Β Τακτική Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 28ο — ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

28.1.— Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής ετήσιας χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τους υποβάλλει στην Α Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στην ίδια Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται και η υποχρεωτική έκθεση επί της διαχειρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο, τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα συνεδρίασης της Α Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να έχει έτοιμη την έκθεση του, ώστε τα Μέλη του Συνεταιρισμού, να μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα αυτής, μαζί με τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης της Διαχειριστικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να στείλει τα παραπάνω στους Συνεταίρους έγκαιρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1667/86 ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

28.2. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της ετήσιας Διαχειριστικής χρήσης, δημοσιεύονται μέσα σε ένα (1) ,μήνα από την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση, σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του Συνεταιρισμού ή του Νομού.

28.3.— Ο Ισολογισμός περιλαμβάνει το ενεργητικό και το παθητικό,

α) Το ενεργητικό περιλαμβάνει:

Τα μετρητά του Ταμείου, τα εμπορεύματα στην τιμή κτήσεως τους, όπως προκύπτουν από την απογραφή, τις απαιτήσεις του Συνεταιρισμού γενικά, τα κινητά στην τιμή απογραφής, τα ακίνητα στην αξία τους με απόσβεση σύμφωνα με το Π.Δ. 88/1973, τόκους δανείων κλπ.

β) Το παθητικό περιλαμβάνει:

Τις Συνεταιρικές Μερίδες (κεφάλαιο), τα διάφορα Αποθεματικά, δάνέια,-χρεη του Συνεταιρισμού, δεδουλευμένα έξοδα ή άλλα δεδουλευμένα ποσά, που θα γίνουν ληξιπρόθεσμα στην επόμενη χρήση κλπ.

28.4.- Η απογραφή περιλαμβάνει την ακριβή εκτίμηση και ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού, που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Μετρητά, Εμπορεύματα, Λοιπά. Η απογραφή των μηχανημάτων, ακινήτων, εργαλείων, αυτοκινήτων, επίπλων κλπ. γίνεται μόνο στο τέλος της Α Διαχειριστικής Χρήσης και συμπληρώνεται κάθε έτος, που ο Συνεταιρισμός αποκτά νέα στοιχεία. Όταν δεν υπάρχει μεταβολή, γίνεται μόνο απόσβεση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, να αποφασίζει και μερική απογραφή κατά τομείς ή όχι, όταν κατά την κρίση του επιβάλλεται αυτό ή υπαγορεύεται από κάποια ανάγκη λειτουργική του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 29ο — ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

29.1.- Τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού διατίθενται για τη δημιουργία Τακτικού και Έκτακτου Αποθεματικού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού.

29.2.- Τα εναπομείναντα καθαρά κέρδη διανέμονται, όπως παρακάτω:

α) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) διανέμεται ως μέρισμα στα μέλη του Συνεταιρισμού με βάση τις συνεταιρικές μερίδες τους που καταβλήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής τους εντός της χρήσεως.

β) Ποσοστό εξήντα-τοις εκατό (60%) διανέμεται στους συνέταιρους ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού, κατά τη διάρκεια της χρήσεως που αφορούν τα κέρδη. Εάν μέλος καθυστερεί οποιαδήποτε οφειλή του προς το Συνεταιρισμό, τα κέρδη που του αναλογούν από οποιαδήποτε των παραπάνω περιπτώσεων (α ή β) συμψηφίζονται με το ποσό της οφειλής του.

γ) Κάθε παροχή που δίδεται στα μέλη του Συνεταιρισμού με τη μορφή των εκπτώσεων ή άλλης φύσεως παροχών, υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς κατά τη διάρκεια της χρήσεως, συνυπολογίζεται, κατ εφαρμογή της περιπτώσεως 4 του άρθρου 9 του Ν. 1667/86 και αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη που δικαιούται να λάβει το μέλος με βάση τον τρόπο διανομής των κερδών, όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος άρθρου. Αν το ποσό των παροχών αυτών που έλαβε κάποιο μέλος, είναι μεγαλύτερο από το μερίδιο των κερδών που αναλογεί σε αυτόν με βάση τις παραπάνω 2α και 2β παραγράφους στην περίπτωση αυτή η διαφορά θα αφαιρείται από την μερίδα του αναλογούντος σε αυτόν εκτάκτου αποθεματικού και συνεταιρικών του μερίδων και κατά την αποχώρηση του από τον Συνεταιρισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο —ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ

30.1.— Εάν ο Συνεταιρισμός έρθει σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του ή εάν διαπιστωθεί, ότι στον Ισολογισμό κατά τη σύνταξη του, το Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των Συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μελών, με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους Συνεταίρους. Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισμός και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού, τις προτεινόμενες λύσεις και την Έκτακτη Εισφορά. Η Έκτακτη Εισφορά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1667/86, επιβάλλεται στα Μέλη κατ αναλογία στις συνεταιρικές μερίδες. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επέβαλε η Γενική Συνέλευση και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές, υποβάλλεται αμέσως στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο και κηρύσσεται από το δικαστήριο αυτό. τίτλος εκτελεστός.

30.2.- Πάν στις παραπάνω περιπτώσεις μη κάλυψης των ζημιών από την έκτακτη εισφορά ή τη χρησιμοποίηση του έκτακτου αποθεματικού, υφίσταται ακόμη αδυναμία πληρωμής, ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση, καθώς και όταν το Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό. Η πτώχευση κηρύσσεται:

α) Με αίτηση οποιοδήποτε δανειστή, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς,

β) Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, εάν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει την επιβολή έκτακτης εισφοράς και χρησιμοποίησης του έκτακτου αποθεματικού.

30.3— Αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρα του Συνεταιρισμού, καθήκοντα δε εισηγητή Δικαστή εκτελεί ο Ειρηνοδίκης Σύνδικος διορίζεται Δικηγόρος του Πρωτοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού, που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, έκτος εάν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

30.4— Για την πτώχευση ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπει οπτωχευτικός Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 31ο — ΔΙΑΛΥΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ

31.1.— Ο Συνεταιρισμός μπορεί, να διαλυθεί στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, α) Όταν μειωθούν τα Μέλη σε κάτω των δέκα (10). β) Όταν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. γ) Όταν κηρυχθεί σε πτώχευση.

31.2.- Ο Συνεταιρισμός μπορεί, να αναβιώσει καθώς δε και να συγχωνευθεί, επιφυλασσομένων τον διατάξεων του Ν. 1316/83.

31.3.— Για τη διάλυση, αναβίωση ή κήρυξη σε πτώχευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1667/86 και της Εμπορικής Νομοθεσίας.

31.4.— Ο Συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα και εγγράφεται στα Μητρώα του αρμόδιου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο — ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο Συνεταιρισμός δύναται, να γίνει κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέλος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της και του Ν. 1667/ 86.

ΑΡΘΡΟ 33ο — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33.1.— Η τροποποίηση των διατάξεων αυτού του Καταστατικού, γίνεται με δικαιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση, που προβλέπει ο Νόμος 1667/86 και το Καταστατικά και με τους περιορισμούς του Ν. 1316/83.

33.2.— Ο Συνεταιρισμός έχει σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρεια γράφει: «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΝΠΕ», και στο κέντρο φέρει το φαρμακευτικό φίδι με το κυάθιο.

33.3— Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1667/86 «Περί Αστικών Συνεταιρισμών», του Εμπορικού και Αστικού Κώδικα. Εάν οι Νόμοι σιωπούν, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών.

Το παρόν καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία:

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την 23/01/2009 και η τροποποίηση του εγκρίθηκε με την με αριθμ. 192/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου. Η τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε στις 27/04/2009 στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στην υπηρεσία μας με αριθμό: 9

ΒΟΛΟΣ 27/04/2009

Η Γραμματέας του Ειρηνοδικείου:

ΛΕΩΝΙΤΣΑ ΠΑΡΙΣΗ

 
Κοινωνικά δίκτυα
 
 
developed and powered by
think.gr